Våra möten

Utöver dessa möten så ordnar Miljöpartiet riksorgainsation t ex kongress, storregional träff och olika träffar för riksvalberedning, ordföranden och förtroenderåd.

Årsmöte/distriktsstämma

Partiets högsta beslutande organ är distriktsstämmorna där alla medlemmar har var sin röst. Under första kvartalet varje år hålls en årsstämma enligt de bestämmelser som finns i våra stadgar.

Under årsstämman väljs föreningens styrelse. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år presenteras för medlemmarna. Det finns även plats för motioner från medlemmar.

Under året kan extra stämmor hållas för att besluta i viktiga frågor. Exempelvis fyllnadsval till poster till styrelsen eller nämnder.

Politik på gång (PPG)

Här är alla medlemmar välkomna att diskutera aktuell politik. Deltagande rekommenderas för alla som sitter i nämnder, regionfullmäktige eller innehar andra politiska uppdrag.

Syfte med PPG är både information om aktuell politik, diskussion och förankring. Vi kommer överens om vår hållning i de ärenden som kommer upp i Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU) och som sedan går vidare till Regionstyrelsen (RS) och eventuellt även till Regionfullmäktige (RF).

Vi diskuterar även vad som händer i nämnderna på initiativ av oss som förtroendevalda i respektive nämnd.

Strategikonferens

Här samlas partiets förtroendevalda för att stämma av det politiska arbetet och ta strategiska beslut om inriktningen för kommande år.

Styrelsemöten

Styrelsen träffas en gång i månaden och vid behov för att bereda och besluta om viktiga frågor. Styrelsen väljs på årsmötet och arbetar sedan utifrån föreningens stadgar och utifrån budget.

Medlemsmöten

Onsdagkvällar händer det något hos MP Gotland, styrelsemöten och andra möten med fokus på social samvaro och intressanta föreläsningar. Håll koll på medlemskalendern och medlemsutskick så du inte missar något! Fredagar går det bra att spontant träffas för lunchmöte, sommartid gärna i den härliga trädgården och annars i de mysiga rummen i Langska huset. Vi brukar även ha gemensam sommar- och julavslutning.