Engagera dig‎ > ‎

Våra möten

Utöver dessa möten så ordnar Miljöpartiet riksorgainsation t ex kongress, storregional träff och olika träffar för riksvalberedning, ordföranden och förtroenderåd.

Årsmöte/distriktsstämma

Partiets högsta beslutande organ är distriktsstämmorna där alla medlemmar har var sin röst. Under första kvartalet varje år hålls en årsstämma enligt de bestämmelser som finns i våra stadgar.

Under årsstämman väljs föreningens styrelse. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år presenteras för medlemmarna. Det finns även plats för motioner från medlemmar.

Under året kan extra stämmor hållas för att besluta i viktiga frågor. Exempelvis fyllnadsval till poster till styrelsen eller nämnder.

Politik på gång (PPG)

Här är alla medlemmar är välkomna att diskutera aktuell politik. Mötet är obligatoriskt för alla som sitter i nämnder.

Möte för förankring (att dela med av en fråga och komma överens om vår hållning i den) i partiet av hur vi ska tycka i de ärenden som kommer upp i Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU) och som sedan går vidare till Regionstyrelsen (RS) och eventuellt även till Regionfullmäktige (RF).

Halva tiden mötet behandlas frågor Inför RSAU. Halva tiden diskuterar vi aktuella frågor utifrån vad som händer i nämnderna på initiativ av oss som förtroendevalda i respektive nämnd.

Nätverksträffar

I de politiska nätverken samlas förtroendevalda, medlemmar, sympatisörer med flera kring ett speciellt ämne. Dessa politiska nätverk formar själva sin verksamhet och kan exempelvis bjuda in föreläsare/föredragshållare och skapa intressanta diskussioner.

Nätverken träffas diskuterar vad som behöver förbättras på Gotland inom nätverkets område och hur det kan vara möjligt. Goda idéer ska sammanställas och delas med PPG och på de ställer där vi har inflytade.

Strategikonferens

Här samlas partiets förtroendevalda för att stämma av det politiska arbetet och ta strategiska beslut om inriktningen för kommande år.

Styrelsemöten

Styrelsen träffas en gång i månaden och vid behov för att bereda och besluta om viktiga frågor. Styrelsen väljs på årsmötet och arbetar sedan utifrån föreningens stadgar och utifrån budget.